Perimed 软件

Perimed 产品一览,可从下拉菜单“产品目录”中点击感兴趣的产品。

仪器 探头与耗材 软件
激光多普勒血流仪 激光多普勒血流探头 软件一览
PeriFlux 5000 皮肤探头 PSW 2.5
PeriFlux 早期型号 加热探头 PSW ExM
经皮氧分压 其他探头 PIMSoft
PeriFlux 5000 tcpO2 离子导入仪 LDPIWin
血管工作站 固定环 PeriIont 软件
趾压踝压检查系统    
血流灌注成像仪    
PeriCam PSI    
PeriScan PIM 3